pg电子,pg电子娱乐

重大事项停牌公告

2009-08-12

我公司正在讨论非公开发行股票事项,因该事项的方案有待进一步论证,存在重大不确定性,本公司股票将于本公告刊登之日起停牌,公司将在30天内按照中国证监会及深圳交易所的有关法律法规做好持续信息披露工作;若公司未能在上述期限内召开董事会审议相关事项,将于2009年9月12日上午10点30分后恢复交易,并且公司在股票恢复交易后3个月内将不再筹划相关的事项。

 
    敬请广大投资者注意风险。
 
 
                                                      pg电子董事会
                                                             二OO九年八月十二日

咨询热线

020-8206 8313

电子邮件

hy000531@hengyun.com.cn
集团概况
集团架构
领导班子
集团简介
董事长致辞
联系我们
企业荣誉
社会责任
环保工作
安全生产
投资者关系
公司公告
股东回报